actievoorwaarden

1. De 'Ray-Ban zonnebril' winactie ter promotie van Potato Dippers aankopen, (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Lamb Weston / Meijer vof ("Lamb Weston"), Claudius Prinsenlaan 130, 4818 CP Breda.

 

2. De Actie loopt van 01 juli 2017, 09:00 uur tot en met 31 augustus 22:00 uur 2017, (hierna te noemen: “Actieperiode”). 

 

3. Een ieder die een Potato Dippers recept heeft besteld gedurende de Actieperiode, en op Facebook een bericht heeft geplaatst met #potatodippers maakt kans op de prijs. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan deze Actie met één Facebook account.

 

4. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs”) bestaat uit: Eén van de 2 Ray-Ban zonnebrillen. 

 

5. Gedurende de Actieperiode zullen maandelijks op onpartijdige wijze de winnaars worden geselecteerd die aan de voorwaarde voldoen. Lamb Weston beslist welke berichten het leukste zijn. De winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld in een privé bericht op zijn of haar Facebook account. De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt Lamb Weston het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

 

6. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België.

 

7. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

 

8. Lamb Weston behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

 

9. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Lamb Weston, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, communicatie- en internetbureaus’s, producenten of deelnemende terrassen).

 

10. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De Lamb Weston database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

 

11. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

 

12. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

13. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door Lamb Weston en het betrokken communicatiebureau.

 

14. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. Lamb Weston is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

 

15. Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u Lamb Weston toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden in het kader van de bekendmaking van de Winnaar en uw naam te vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

 

16. Lamb Weston evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Lamb Weston alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

 

17. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan Lamb Weston verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie en daaraan gekoppelde promotionele doeleinden. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Lamb Weston in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

 

18. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag. 

 

19. Lamb Weston draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting. 

 

20. Door het plaatsen van een bericht op Facebook met #potatodippers geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

 

 

21. Lamb Weston behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment te beëindigen.